Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur Perfect Print Sverige AB med organisationsnummer 556617-9486 samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter. Den beskriver även dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Har du frågor kring vårt integritetsskydd är du välkommen att skicka ett e-postmeddelande till info@perfectprint.se. Du skall alltid kunna känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställa att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Personuppgiftsansvarig

Perfect Print Sverige AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Personuppgiftsansvarig ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

I samband med en förfrågan via vårt kontaktformulär eller att du laddar ned material samlar vi in och behandlar följande personuppgifter:

  • Personnamn
  • Företags- eller organisationsnamn
  • E-postadress
  • Information om förfrågan

Varför behandlar vi uppgifter om dig?

Ändamål

För att fullgöra administrera, utveckla och leverera våra tjänster

Laglig grund 

Fullgörande av våra åtaganden gentemot dig

Kategorier av personuppgifter

  • Personnamn
  • Namn på företag eller organisation
  • E-postadress
  • Information om förfrågan

När behandlar vi uppgifter om dig?

Samtliga personuppgifter används för att besvara förfrågningar om vår verksamhet samt tillhandahålla och utföra de tjänster Perfect Print Sverige AB erbjuder.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy.

Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

Perfect Print Sverige AB delar inte ut dina personuppgifter till någon tredje part.

Skyddet av dina personuppgifter

Perfect Print Sverige AB har vidtagit de relevanta säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Vi arbetar kontinuerligt för att dessa säkerhetsåtgärder uppdateras för att adressera interna och externa datasäkerhetshot.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse, begränsning och radering

Perfect Print Sverige AB ansvar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning. På din begäran eller på eget initiativ kan Perfect Print Sverige AB rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Du har alltid rätt att av oss begära tillgång till (registerutdrag), göra en rättelse, begränsa behandlingen eller helt radera dina personuppgifter. Det senare kan emellertid begränsas till följd av lagkrav.

Tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.

Rättelse av dina personuppgifter

På din begäran kommer vi så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

Begränsning av behandling

Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt ovan. Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.

Radering av dina personuppgifter

Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte får radera dina personuppgifter. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

Du har rätt att inkomma med eventuella klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Cookies

När du besöker vår hemsida använder vi cookies för att utföra vissa viktiga funktioner och sammanställa statistik. Målsättningen är att erbjuda dig som besökare på vår hemsida och i vår webbutik en bättre användarupplevelse.

Cookies är små textfiler bestående av bokstäver och siffror. De sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker vår hemsida. Cookies hjälper hemsidan komma ihåg dina inställningar och samla in information till statistik. Detta innebär bland annat att du inte skall behöva göra om inställningarna varje gång du besöker hemsidan eller bläddrar mellan olika sidor.

Det finns olika typer av cookies och det är vanligt att särskilja på funktionscookies och övriga cookies. Bland de senare återfinns exempelvis analyscookies och säkerhetscookies. Funktionscookies är nödvändiga för att hemsidan skall fungera optimalt och används för att spara inställningar såsom språkval eller om uppgifter i formulär skall vara förifyllda.

En annan indelning av cookies är baserat på om de är varaktiga eller tillfälliga. En varaktig cookie finns kvar på datorn eller enheten tills du tar bort dem eller de går ut. En tillfällig, även kallad ”sessionscookie” lagras inte utan försvinner då du stänger din webbläsare.

Perfect Print Sverige AB använder funktionscookies och analyscookies som är såväl varaktiga och tillfälliga. I de cookies vi använder sparas ingen personlig information och/eller information relaterad till vilka sidor du besöker. Perfect Print Sverige AB är inte ansvariga för innehållet och cookies på externa webbplatser som kan förekomma i länkar på vår hemsida