Certifiering

Våra certifieringar

Vårt ledningssystem är certifierat enligt kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Detta bevisar att vårt arbete uppfyller de höga som finns uppställda i de olika standarderna. Certifieringarna försäkrar dig som kund att vi tillhandahåller kvalitativa produkter och tjänster. 

Läs mer hos Certway här

Kvalitetspolicy

Perfect Print grundades 1995 och har sedan dess varit specialiserade på utskrifter och kringliggande tjänster. Vi levererar både direkt till slutkund och via samarbetspartner såsom IT-leverantörer. Våra kärnvärden består av: Personligt bemötande, Hög servicegrad och Hållbarhet.

Perfect Print ska kännetecknas av kunskap, kvalitet och pålitlighet. Alla våra affärer ska vara långsiktiga och bygga på goda relationer med såväl leverantörer som kunder och samarbetspartners.

Detta ska vi uppnå genom att:

 • Leverans- och servicesäkerhet. Vi ska hålla vad vi lovar!
 • Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare med låg personalomsättning och god dynamik.
 • Vi ska ständigt göra vårt yttersta för att säkerställa våra kunders tillfredställelse före, under och efter en affär med oss.
 • Varje medarbetare har rätt kompetens, tar ansvar och visar ett engagemang för sin uppgift
 • Utvärdera vårt sätt att arbeta och sträva mot ständiga förbättringar och utveckling

Uppfylla alla lagkrav och branschregler som berör vår verksamhet.3

Miljöpolicy

Perfect Print grundades 1995 och har sedan dess varit specialiserade på utskrifter och kringliggande tjänster. Vi levererar både direkt till slutkund och via samarbetspartner såsom IT-leverantörer. Våra kärnvärden består av: Personligt bemötande, Hög servicegrad och Hållbarhet.

Vi skall uppfattas som ett miljöriktigt företag genom ett aktivt miljöarbete som bidrar till en långsiktig och hållbar utveckling.

Detta ska vi uppnå genom att:

 • Minimera våra betydande miljöaspekter och arbeta mot ständiga miljöförbättringar
 • Skapa förutsättningar för miljöriktigt genomförande av våra uppdrag
 • Alltid erbjuda våra kunder miljövänliga alternativ såsom miljömärkta tonerkasetter och bläckpatroner
 • Alltid erbjuda kunder att kostnadsfritt och effektivt återvinna förbrukade originaltoner och bläckpatroner
 • All vår verksamhet baseras på tillämpliga lagar och föreskrifter för vår verksamhet.
 • Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklas genom ständiga förbättringar. Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs

Arbetsmiljöpolicy

Perfect Print grundades 1995 och har sedan dess varit specialiserade på utskrifter och kringliggande tjänster. Vi levererar både direkt till slutkund och via samarbetspartner såsom IT-leverantörer. Våra kärnvärden består av: Personligt bemötande, Hög servicegrad och Hållbarhet.

Perfect Print ska vara en attraktiv arbetsgivare genom den familjära stämningen som skapar hög motivation och trygghet samt verkar för att förebygga skada och ohälsa i arbetet.

Detta ska vi uppnå genom att:

 • Vara en attraktiv arbetsgivare med låg personalomsättning och god dynamik.
 • Bedriva ett aktivt hälso- och friskvårdsarbete samt rehabiliteringsarbete
 • Identifiera, bedöma och förebygga arbetsmiljörisker i hela verksamheten
 • Vi accepterar ingen diskriminering vare sig det gäller ålder, kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning, könsöverskridande identitet och uttryck, politisk tillhörighet eller etnisk bakgrund.
 • Vi accepterar inte trakasserier eller kränkande särbehandling och tolererar inte att det förekommer på vår arbetsplats. Vi respekterar och accepterar varandras olikheter och gör allt för att ingen ska hamna utanför.
 • Ingen får komma till arbetet berusad eller påverkad av vare sig droger eller alkohol.
  Vi accepterar inte heller att någon missköter sitt arbete pga. alkohol eller drogmissbruk.
  En drogfri arbetsmiljö är viktig för allas hälsa, trivsel och säkerhet.
 • Varje medarbetare som tilldelas en arbetsmiljöuppgift ges tillräckliga kunskaper
 • Regelbundet samråda med medarbetare i arbetsmiljöfrågor
 • Utvärdera vårt sätt att arbeta och sträva mot ständiga förbättringar och utveckling
 • Bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt tillämpliga krav
 • Alla som är verksamma inom företaget har ansvar för att vårt arbetsmiljöarbete fungerar